Privacy Verklaring

Ernesta Verburg Photography

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerken we een aantal persoonsgegevens.  Deze verwerking vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede de actuele nationale wet- en regelgeving.Hierbij een overzicht van het hoe, wat en waarom.

Dit is de privacy verklaring van:

Ernesta Verburg Photography

Kapteinsweg 7

4315 PN Dreischor

info@ernestaverburg.nl

www.ernestaverburg.nl

KvK nr: 56945957

Tel.: 0111 407195

Mobiel: 06 5335 1672

 

Ernesta Verburg Photography is de bedrijfsnaam van freelance fotograaf Ernesta Verburg.

Ernesta Verburg is de functionaris gegevensbescherming van Ernesta Verburg Photography.

 

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waarom?

 

1. Namen, adressen en contactgegevens

Van zakelijke opdrachtgevers worden naam, naam contactpersoon, adres en contactgegevens (zoals telefoonnummer en/of email) opgeslagen.

Van particuliere opdrachtgevers worden naam, woonplaats en contactgegevens opgeslagen.

De naam en adresgegevens worden op facturen vermeld en worden dus 7 jaar bewaard, zoals de Belastingdienst dit verplicht.

Emailadressen en telefoonnummers van mensen die contact opnemen worden opgeslagen in de adresboeken van de email en de telefoon.

Deze worden niet gebruikt voor direct marketing.

De emailadressen van mensen die zich aanmelden voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te versturen en worden niet aan derden uitgegeven.

De adressen van mensen met wie een afspraak gemaakt moet worden om ze te fotograferen voor een opdrachtgever worden binnen een dag na de afspraak vernietigd.

Deze gegevens worden dus alleen verwerkt om aan de overeenkomsten met opdrachtgevers en de wettelijke eisen van de Belastingdienst te voldoen.

 

2. Browsing gegevens

Op de website van Ernesta Verburg Photography staan geen tracking cookies of Facebook pixels. Google Analytics verzamelt wel gegevens, maar deze zijn anoniem.

 

3. (Portret)foto's

Foto's worden gemaakt, opgeslagen en aangeleverd om aan de overeenkomsten met opdrachtgevers te voldoen.

 

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens?

 

Ernesta Verburg Photography verkoopt jouw adres en contactgegevens niet aan derden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ernesta Verburg Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Ernesta Verburg Photography neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

Ernesta Verburg Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ernestaverburg.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ernesta Verburg Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit alles geldt zolang het niet is strijd is met overige wetgeving, waaronder ook het recht op artistieke en journalistieke vrijheid en overeenkomsten in het kader van het portretrecht.

Je kan bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ernestaverburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ernesta Verburg Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld (Europese) wetswijzigingen. De versie die op de website staat is altijd de meest up-to-date.

 

 

©Ernesta Verburg Photography mei 2018